Sklep online – GymProFit.pl – Regulamin Sprzedaży

 

I. Postanowienia Ogólne:

 

1. Niniejszy Regulamin reguluje sprzedaż towarów prowadzoną przez sklep internetowy działający pod adresem http://gymprofit.pl (zwany dalej „Sklepem”) i jest integralną częścią umów sprzedaży zawieranych z wykorzystaniem strony internetowej Sklepu.

2. Sklep prowadzony jest przez GymProFit Łukasz Gołębniak z siedzibą w Poznaniu, ul. Grunwaldzka 104/304, wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Poznania pod numerem 38153/2006/S, REGON 639764777  (zwanym dalej „Sprzedawcą”).

3. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Internetu pomiędzy składającym zamówienie w Sklepie (zwanym dalej: „Klientem”), a Sprzedawcą.

4. Klientem może być każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej.

5. Przedmiotem sprzedaży są produkty prezentowane na stronach internetowych Sklepu.

6. W ofercie znajdują się produkty nowe oraz używane. Wszystkie produkty oferowane w Sklepie internetowym są wolne od wad prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

 

7. Sprzedawca dokonuje bieżącej aktualizacji oferty swoich produktów prezentowanych na stronach internetowych Sklepu. Prezentowana oferta jest ważna do wyczerpania zapasów magazynowych

 

8.  Sprzedawca zastrzega, że zdjęcia Towarów są jedynie przykładowe i służą prezentacji konkretnie wskazanych w nich rodzajów Towarów. Różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera danego Klienta (kolor, proporcje itd.) nie wpływają na jakość i opis oferowanego Towaru

 

8. Zamówienia będą realizowane w godzinach pracy Sprzedawcy, tj. poniedziałek – piątek od godz. 8:00 do godz. 20:00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

 

9. Zapisy niniejszego Regulaminu nie naruszają uprawnień Klientów, będących konsumentami w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego (zwanych dalej: „Konsumentami”), wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów powszechnie obowiązującego prawa, a w szczególności ustawy 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (tj. Dz. U. 2012.1225), ustawy z dnia 27 lutego 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej (Dz.U. 2002.141.1176 ze  zm.) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. 1964.16.93 ze zm.). W przypadku sprzeczności zapisów niniejszego Regulaminu z bezwzględnie obowiązującymi przepisami powszechnie obowiązującego prawa zapisy Regulaminu należy uznać za nieważne, a zastosowanie znajdują właściwe przepisy prawa.

 

10. Postanowienia niniejszego Regulaminu mogą zostać zmienione przez Sprzedawcę, z tym zastrzeżeniem, że zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia zmienionego Regulaminu na stronie internetowej Sklepu. Transakcje rozpoczęte przed wejściem w życie tych zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych.

 

11. O zmianach w Regulaminie użytkownik posiadający konto użytkownika na stronie internetowej Sklepu zostanie powiadomiony przy pierwszym logowaniu po udostępnieniu zmienionego Regulaminu na stronie internetowej Sklepu. Klient dokonuje akceptacji zmiany regulaminu poprzez potwierdzenie komunikatu na stronie logowania. Odmowa akceptacji zmian Regulaminu jest równoznaczna ze zrezygnowaniem z prowadzenia konta na stronie internetowej Sklepu, z zastrzeżeniem, że wszelkie dotychczas złożone zamówienia przez Klienta będą realizowane na dotychczasowych zasadach.

 

12. Zmiany Regulaminu nie naruszają praw nabytych Klientów korzystających ze strony internetowej Sklepu.

 

II. Ceny i Płatność

 

1. Ceny wszystkich produktów prezentowanych na stronach internetowych Sklepu wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

 

2. Cena brutto produktów nie obejmują kosztu przesyłki, o której Klient zostanie poinformowany na stronie internetowej Sklepu przed złożeniem zamówienia.

 

3. Za obowiązującą Klienta należy uznać ceną aktualną na moment złożenia zamówienia.

 

4. Płatność za realizację zamówienia następuje w jeden z poniższych sposobów:
• przelewem, przed dostawą towaru na rachunek bankowy Sprzedawcy (przed wysłaniem i wydaniem towaru)
• poprzez serwis PayPal – po otrzymaniu potwierdzenia z serwisu PayPal (przed wysłaniem i wydaniem towaru).

5. Dane do przelewu:
48 1140 2004 0000 3002 6208 0307
GymProFit Łukasz Gołębniak 
ul. Andrzejewskiego 5/5

60-110 Poznań
 
 
 
III. Zamówienia.

 

1. Sposoby składania zamówień przez Klientów:
• poprzez witrynę internetową Sklepu jako zalogowany użytkownik, po dokonaniu rejestracji konta użytkownika na stronie internetowej Sklepu;
• drogą mailową na adres: sklep@gymprofit.pl
• telefonicznie – infolinia: +48 507 507 004 (koszt: wedle taryfy operatora świadczącego usługi na rzecz Klienta)

 

2. Aby dokonać rejestracji konta użytkownika na stronie internetowej Sklepu w sposób prawidłowy Klient powinien wypełnić wszystkie pola formularza rejestracyjnego zawierającego dane wymagane do założenia konta użytkownika.

 

3. Po dokonaniu rejestracji konta użytkownika na stronie internetowej Sklepu Klient otrzyma na podany adres e-mail link do strony internetowej aktywacji konta. Dokonanie aktywacji umożliwia zalogowanie do systemu strony internetowej Sklepu.

 

4. Dokonując rejestracji konta użytkownika Klient:
• wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych Sprzedawcy i przetwarzanie ich zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U.2002.101.926 ze zm.) wyłącznie w celu realizacji zamówienia przez Sprzedawcę,
• akceptuje postanowienia Regulaminu sprzedaży Sklepu,
• może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji o promocjach i nowościach.

• może zapisać się na listę subskrybentów do otrzymywania newslettera.

 

5. Składając zamówienie drogą mailową lub telefonicznie Klient zobowiązany jest do podania danych niezbędnych do realizacji zamówienia tj.:
• produktów będących przedmiotem zamówienia (ilość, rodzaj, rozmiar, numer produktu na stronie internetowej Sklepu);
• wyrażenia zgody na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych Sprzedawcy i przetwarzanie ich zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U.2002.101.926 ze zm.) wyłącznie w celu realizacji zamówienia przez Sprzedawcę;
• akceptacji Regulaminu sprzedaży Sklepu,
• danych osobowych: imię, nazwisko, adres wysyłki
• danych niezbędnych do wystawienia faktury (w przypadku Klientów, którzy życzą sobie otrzymać fakturę VAT).

 

6. Podanie danych osobowych przy rejestracji konta użytkownika na stronie internetowej Sklepu oraz przy składaniu zamówienia w innej formie niż poprzez witrynę internetową Sklepu jest dobrowolne, choć konieczne do realizacji umowy sprzedaży zawieranej ze Sprzedawcą. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także żądania ich usunięcia.

 

7. W celu zakupu produktów poprzez stronę internetową Sklepu należy kliknąć wybrany produkt i dokonać zamówienia.

 

8. Rozmowy telefoniczne z wykorzystaniem infolinii, o której mowa w ust. 1, mogą być nagrywane w celu sprawnej realizacji zamówień, o czym Klient zostanie poinformowany na początku rozmowy i zostanie zapytany o wyrażenie na to zgody.

 

9. Klient otrzyma potwierdzenie przyjęcie zamówienia do realizacji:
• na adres e-mail wskazany w formularzu rejestracyjnym – w przypadku zamówienia złożonego poprzez witrynę internetową Sklepu;
• na adres e-mail, z którego złożone zostało zamówienie – w przypadku zamówienia złożonego drogą mailową;
• ustnie podczas rozmowy telefonicznej - w przypadku zamówienia złożonego drogą telefoniczną;
10. W przypadku niewystarczającej ilości danych potrzebnych do rozpoczęcia procesu realizacji zamówienia, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem w celu uzupełnienia danych. W przypadku gdy kontakt z Klientem nie będzie możliwy, zamówienie nie będzie realizowane do czasu uzupełnienia danych, z zastrzeżeniem że jeżeli do w ciągu 5 dni roboczych (poniedziałek – piątek, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, zwane dalej: „dniami roboczymi”) Klient nie skontaktuje się ze Sprzedawcą lub ponowne próby kontaktu Sprzedawcy z Klientem nie powiodą się, zamówienie zostanie anulowane.

 

11. Akceptując Regulamin Klient dokonujący zakupu oferowanych produktów wyraża zgodę na stosowanie faktur w formie elektronicznej przez Sprzedawcę zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. 2011.177.1054 ze zm.). Akceptacja Klienta nie wyłącza prawa Sprzedawcy do wystawiania i przesyłania faktur w formie papierowej.

 

12. Każda faktura w formie elektronicznej będzie dostarczona Klientowi za pośrednictwem poczty elektronicznej na adresy poczty elektronicznej podany przez Klienta. Zmiana adresu e-mail Klienta wymaga powiadomienia Sprzedawcy w formie pisemnej na adres siedziby Sprzedawcy, elektronicznej (e-mail: sklep@gymprofit.pl) lub telefonicznie (Infolinia nr: +48 507 507 004). W braku powiadomienia Sprzedawcy przez Klienta o zmianie adresu e-mail, korespondencję kierowaną na dotychczasowy adres e-mail uważana się za prawidłowo doręczoną.

 

 IV. Dostawa.

 

1. Dostawy produktów zamawianych w Sklepie realizowane są wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

2. Wraz z dostarczanymi Produktami Sprzedawca wyda Klientowi paragon lub fakturę (chyba, że faktura została Klientowi doręczona w formie elektronicznej)

 

3. Zakupione produkty są dostarczane za pośrednictwem firmy kurierskiej

 

4. Klient może także odebrać zamówione produkty osobiście w magazynie głównym.

 

5. Koszt dostawy zakupionych produktów określają warunki dostawy znajdujące się na stronie

 

6. Termin wysyłki zamówionych przez Klienta produktów wynosi:
• od 1 do 5 dni roboczych - w przypadku towarów gotowych do wysyłki oraz znajdujących się w magazynie Sprzedawcy w momencie złożenia zamówienia;
• od 5 do 21 dni roboczych - w przypadku towarów, które nie są przygotowane do wysyłki i znajdują się w magazynie Sprzedawcy w momencie złożenia zamówienia

• od 5 do 21 dni roboczych - w przypadku towarów, które nie są przygotowane do wysyłki i znajdują się w magazynie Sprzedawcy w momencie złożenia zamówienia

• od 21 do 60 dni roboczych - w przypadku towarów, które nie znajdują się w magazynie Sprzedawcy w momencie złożenia zamówienia, a są transportowane do magazynu Sprzedawcy.

7. O tym czy dany towar znajduje się w magazynie Sprzedawcy o przewidywanym czasie realizacji zamówienia, a także o ewentualnej niedostępności danego produktu w ofercie Sprzedawcy Klienci informowani są na stronach internetowych Sklepu w zakładkach dotyczących danego produktu. Sprzedawca na bieżąco będzie aktualizować status dostępności Produktów.

 

8. W przypadku gdy Klient zdecydował się na osobisty odbiór produktów w magazynie głównym Sprzedawcy zostanie on niezwłocznie poinformowany przez Sprzedawcę o możliwości odbioru zamówienia na adres e-mail lub numer telefonu wskazany przy składaniu zamówienia.

 

9. W wypadku gdy Sprzedawca nie może dostarczyć produktów o właściwościach zamówionych przez Klienta będącego jednocześnie Konsumentem, Sprzedawca niezwłocznie poinformuje o tym fakcie Klienta, a także o fakcie możliwości zwolnienia się Sprzedawcy z zobowiązania poprzez spełnienie świadczenia zastępczego, odpowiadającego tej samej jakości i przeznaczeniu produktów oraz za tę samą cenę, informując zarazem Klienta na piśmie o jego prawie nieprzyjęcia tego świadczenia i odstąpienia od umowy, ze zwrotem zamówionych produktów na koszt Sprzedawcy. W takim wypadku Klient ma prawo odstąpić od umowy w sposób i na zasadach określonych w art. 7 ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (tj. Dz. U. 2012.1225). W przypadku realizacji świadczenia zastępczego, o którym mowa w niniejszym ustępie Klientowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy i zwrotu towaru na koszt Sprzedawcy, zgodnie z przepisami ww. ustawy.

 

10. Z chwilą wydania towaru Klientowi, przechodzi na niego prawo własności towaru, uprawnienia i wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem towaru, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia.

 

11. W przypadku stwierdzenia przez Klienta jakichkolwiek uszkodzeń produktów mogących mieć związek z dostawą, w celu usprawnienia procedury reklamacyjnej, zaleca się ich niezwłoczne zgłoszenie Sprzedawcy. 

 

V. Odstąpienia od umowy.

 

1.Zapisy niniejszego punktu odnoszą się wyłącznie do Klientów będących jednocześnie Konsumentami, którzy dokonują zakupu produktów za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość w rozumieniu art. 6 ustawy z dnia z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (tj. Dz. U. 2012.1225).

 

2.Klient, który dokonując zakupów w Sklepie zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić składając stosowne oświadczenie na piśmie bez podania przyczyny w terminie 10 dni od dnia wydania rzeczy.

 

3. Do procedury odstąpienia od umowy stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (tj. Dz. U. 2012.1225).

 

4. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi, o którym mowa w ust. 1, w wypadkach wskazanych w art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (tj. Dz. U. 2012.1225).

 

5. Towar należy odesłać w stanie niezmienionym, niezwłocznie po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy, nie później niż w terminie 14 dni.

 

6. Koszty bezpośredniego odesłania (zwrotu) towaru do Sprzedawcy w związku z dokonanym odstąpieniem od umowy bez podania przyczyny w terminie 10 dni od dnia wydania rzeczy ponosi Klient.

 

 VI. Reklamacje

 

1. Jeżeli zamówiony produkt zawiera wady Klientowi, który zawarł ze Sprzedawcą umowę sprzedaży, przysługuję prawo do reklamacji.

 

2. W przypadku stwierdzenia wad produktów należy niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedawcą osobiście, drogą pisemną (na adres siedziby Sprzedawcy), telefonicznie (nr +48 507 507 004) lub drogą elektroniczną (adres e-mail: sklep@gymprofit.pl) .

 

3. W zgłoszeniu reklamacji Klient powinien podać dane niezbędne do jej realizacji, tj.:
• produktów będących przedmiotem zamówienia (ilość, rodzaj, rozmiar, numer produktu na stronie internetowej Sklepu).
• wyrażenia zgody na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Sprzedawcy i przetwarzanie ich zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133 poz. 883) wyłącznie w celu realizacji zgłoszenia reklamacyjnego przez Sprzedawcę;
• danych osobowych: imię, nazwisko, adres wysyłki

 

4. W celu identyfikacji i usprawnienia procedury reklamacyjnej, Klientowi, który dokonuje reklamacji produktu zaleca się, by w ramach takiej reklamacji wypełnił elektroniczny formularz znajdujący się na stronie internetowej Sklepu w zakładce „Reklamacje” co pozwoli na przyspieszenie czasu rozpatrywania zgłoszenia. Po wypełnieniu formularza, Klient otrzymuje zwrotnie komunikat informujący o przyjęciu zgłoszenia do rozpatrzenia przez Sprzedawcę oraz numerze zgłoszenia reklamacyjnego.

 

5. Reklamowany produkt należy przesłać do siedziby Sprzedawcy. W celu identyfikacji i usprawnienia procedury reklamacyjnej, Klientowi, który dokonuje reklamacji produktu zaleca się, by załączył do przesyłki kopię dowodu zakupu towaru.

 

6. Zaleca się, aby Klient czytelnie oznaczył przesyłkę reklamacyjną ze szczególnym uwzględnieniem oznaczenia przesyłki numerem zgłoszenia reklamacyjnego.

 

7. Rozpatrzenie zgłoszenia reklamacyjnego przez Sprzedawcę nastąpi nie później niż w terminie 14 dni roboczych od otrzymania przez niego reklamowanego Produktu.

8. Po rozpatrzeniu zgłoszenia reklamacyjnego Sprzedawca poinformuje Klienta o sposobie jego realizacji lub odmowie uznania reklamacji na adres e-mail lub numer telefonu podany w zgłoszeniu reklamacyjnym.

 

9. Produkty oferowane przez Sprzedawcę mogą posiadać gwarancję producenta, importera lub dostawcy. Każdorazowo warunki realizacji gwarancji są określone w dokumencie gwarancyjnym wystawionym przez gwaranta i dołączonym do produktu. Powyższe postanowienie nie wyłącza, ani nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Konsumenta wynikających z niezgodności towaru z umowa przewidzianych w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa, w szczególności w ustawie z dnia 27 lutego 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej (Dz.U. 2002.141.1176 ze  zm.) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. 1964.16.93 ze zm.).

 

10. W przypadku gdy Klientem jest przedsiębiorca (obrót pomiędzy przedsiębiorcami) na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego strony wyłączają odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy, w tym także za wady ukryte przedmiotu sprzedaży (produktów).

 

 VII. Wymagania techniczne oraz Polityka Cookies

 

1. Do przeglądania i korzystania z witryny internetowej Sklepu niezbędne jest posiadanie dostępu do sieci Internet.

 

2. Oprogramowanie Sklepu współpracuje z popularnymi przeglądarkami internetowymi w tym w szczególności z: Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox

 

3. Korzystanie ze strony internetowej Sklepu wymaga takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która umożliwia przyjmowanie i wykorzystywanie plików cookies (zwane dalej: „Cookies”).

 

4. Strona internetowa Sklepu nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w Cookies, które stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika strony internetowej Sklepu i przeznaczone są do korzystania ze strony internetowej Sklepu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

 

5. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika strony internetowej Sklepu Cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Sprzedawca.

 

6. Cookies wykorzystywane są w celu:
• dostosowania zawartości strony internetowej Sklepu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika strony internetowej Sklepu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
• tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy strony internetowej Sklepu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
• utrzymania sesji użytkownika strony internetowej Sklepu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie strony internetowej Sklepu ponownie wpisywać loginu i hasła.

 

7. W ramach strony internetowej Sklepu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje Cookies: „sesyjne”  oraz „stałe”. Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika strony internetowej Sklepu do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej Sklepu lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” Cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika strony internetowej Sklepu przez czas określony w parametrach Cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika strony internetowej Sklepu.

 

8. W ramach strony internetowej Sklepu stosowane są także Cookies umożliwiające dostarczanie użytkownikom strony internetowej Sklepu treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

 

9. Najczęściej oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie Cookies w urządzeniu końcowym użytkownika strony internetowej Sklepu. Użytkownicy strony internetowej Sklepu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących Cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika strony internetowej Sklepu.

 

10. Sprzedawca informuje, że ograniczenia stosowania Cookies mogą wpłynąć na funkcjonalność stron internetowych Sklepu.